Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.topdrivers.pl  Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.TOPDRIVERS.PL


 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.topdrivers.pl prowadzony jest przez Rafała Ordak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą RGT Group Rafał Ordak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Daszyńskiego 9 / 6a, 05-800 Pruszków, NIP: 5342327043, REGON: 380739558, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@topdrivers.pl.
 2. Strona www.topdrivers.pl to serwis przeznaczony dla osób szukających pracy w na stanowisku kierowcy (Kandydatów), Pracodawców, którzy oferują zatrudnienie w transporcie.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.topdrivers.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.topdrivers.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą rekrutacji w imieniu Pracodawców prezentujących ogłoszenia w Serwisie.
 7. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 8. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania zamieszczonymi ogłoszeniami.
 10. Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 11. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania ogłoszeń o świadczenie usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.topdrivers.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.topdrivers.pl użyte są w celach informacyjnych.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego;
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
  3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Pracodawcy.
 2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie.
 3. KANDYDAT - osoba fizyczna, poszukująca pracy, która zamierza aplikować lub aplikuje na zamieszczoną w Serwisie ofertę pracy.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Pracodawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres email wskazany w Formularzu Rejestracji.
 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Kandydat sam określa kryteria dotyczące treści, które chce otrzymywać w subskrypcji.
 8. PRACODAWCA - osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia Procesu Rekrutacji i otrzymywania informacji o Kandydatach.
 9. PROCES REKRUTACJI – proces zainicjowany ogłoszeniem Pracodawcy zamieszczonym w Serwisie, które zawiera w szczególności wymagania oraz opis stanowiska, na które poszukiwany jest Kandydat.
 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.topdrivers.pl.
 12. USŁUGODAWCA – Rafał Ordak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą RGT Group Rafał Ordak, ul. Daszyńskiego 9 / 6a, 05-800 Pruszków, NIP: 5342327043, REGON: 380739558.
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto Pracodawcy,
  2. zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami przez Pracodawców,
  3. Wyszukiwarka,
  4. Newsletter,
  5. Aplikowanie na oferty pracy.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

I) W celu utworzenia Konta, Pracodawca lub jego upoważniony przedstawiciel obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

II) W celu rejestracji, Pracodawca lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wypełnić Formularz Rejestracji udostępniony i przesłać go do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji. Podczas rejestracji lub jego upoważniony przedstawiciel ustala hasło.

III) Wypełniając Formularz Rejestracji Pracodawca lub jego upoważniony przedstawiciel powinien zachować poniższe zasady:

- powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracji, chyba że pole jest opcjonalne;

- Informacje wpisane do Formularza Rejestracji powinny dotyczyć Pracodawcy i być zgodne ze stanem faktycznym;

- powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

- powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta;

- Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji, Pracodawca otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej link aktywacyjny do potwierdzenia rejestracji. Po naciśnięciu linku Pracodawca uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  upływu terminu na jaki została zawarta. Ponadto:

I) Ogłoszenie będzie widoczne w ciągu 24h dopiero po zaakceptowaniu jego treści przez administratora Serwisu.

II) Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ppkt i. ogłoszenie będzie wyświetlane w Serwisie przez liczbę dni ustaloną przez Pracodawcę.

III) Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.

IV) W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. Gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

V) Użytkownik reprezentujący Pracodawcę zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.

VI) Wszystkie zamieszczane w Serwisie ogłoszenia będą dostępne w 3 wersjach językowych tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej, na 3 odrębnych adresach www. Oferty są tłumaczone automatycznie przez system.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

e) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na aplikowaniu na ogłoszenia o pracę zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia procesu aplikacji lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Kandydata.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.topdrivers.pl,
  8. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Pracodawcę, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Pracodawca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto, Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@topdrivers.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@topdrivers.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.topdrivers.pl  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Rafała Ordak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą RGT Group Rafał Ordak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Daszyńskiego 9 / 6a, 05-800 Pruszków, NIP: 5342327043, REGON: 380739558. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.topdrivers.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.topdrivers.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.